รายชื่อนักเรียนยื่นความจำนง ม.4 รอบ2

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3โรงเรียนเดิม ยื่นความจำนงเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ2

สถิติการเลือกแผนการเรียน อันดับ 1

ตารางแสดงสถิติจำนวนแผนการเรียนอันดับ 1 ที่นักเรียนสนใจ

ลำดับที่ชื่อแผนการเรียนจำนวนแผนอันดับ 1 ที่นักเรียนเลือก
1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน
2วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน
3ศิลป์ – ภาษาจีน จำนวน 17 คน
4คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 คน
5ภาษา – สังคม จำนวน 39 คน
รวมยอดจำนวนผู้สมัคร จำนวน 90 คน
ตรวจสอบรายชื่อ ม.3 โรงเนรียนเดิม ยื่นความจำนงเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุลนักเรียนระดับชั้นแผนการเรียน ลำดับที่ 1
119791นายศรัณย์ วัชชวงค์ม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
219637เด็กชายกฤติเดช วัชริชม.3/9ภาษา – สังคม
319950นางสาวภิชญา นาคขำม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
419647นายกิตติพงศ์ แก้วเจริญม.3/9ภาษา – สังคม
519855เด็กหญิงชนาภา กะจิวม.3/7ภาษา – สังคม
619922เด็กหญิงปัณฑิตา อินทร์เกิดม.3/5ภาษา – สังคม
719914นางสาวปภาวรินทร์ ทุกขวินาศม.3/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
819964นางสาววรนส พุ่มเพิ่มม.3/5ภาษา – สังคม
919741นายพงศ์ดนัย เนียมศรีม.3/3วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
1019836นางสาวกัญญารัตน์ พิเชษฐมงคลชัยม.3/9ศิลป์ – ภาษาจีน
1119702นายธนกฤต บุตรเนตรม.3/5ภาษา – สังคม
1219947นางสาวภ้ทรกร เต็มประสงค์ม.3/9วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
1319823เด็กชายอภินันท์ชัย อยู่เย็นม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1419874นางสาวณัฐฐาพร จันทวงษ์ม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1519938นางสาวพัชราภรณ์ ส้มเทศม.3/9ภาษา – สังคม
1619737นายปีรติ เนระภูม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1720009นางสาวโสภิตา จันทร์แจ่มม.3/3ศิลป์ – ภาษาจีน
1819786เด็กชายวีรภัทร เกตุอิ่มม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1919983นางสาวศิอัณตา เกตุบรรจงม.3/9ภาษา – สังคม
2019869เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์มั่งคั่งม.3/3วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2120121นายพงษ์พัฒน์ คําวงค์ม.3/8ภาษา – สังคม
2219718นายนฤบาล ทรงนางรองม.3/3ศิลป์ – ภาษาจีน
2320001นางสาวสุธิดา สุทโนม.3/3ภาษา – สังคม
2419912นางสาวปภาดา กิจการม.3/9ภาษา – สังคม
2519681นายณัชวัฒน์ ศรีเกตุม.3/5วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
2620003เด็กหญิงสุธีกานต์ แตรสังข์ม.3/7ภาษา – สังคม
2720119นายธีรดนย์ กิตติอัศวรัตน์ม.3/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2819635นายกรกฤต​ แย้มบุตรม.3/6ภาษา – สังคม
2919817นายแสงตะวัน เสริมบุญม.3/9ภาษา – สังคม
3019761เด็กชายภูริพัชร ปานรอดม.3/10ภาษา – สังคม
3119731เด็กชายปรีชา พราหมณ์ภู่ม.3/10ภาษา – สังคม
3219729นายประสิทธิ์ชัย เอี่ยมบุตรลบม.3/5คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
3319748นายพีรพัฒน์ สุขกลีบม.3/9ภาษา – สังคม
3419908เด็กหญิงปนัดดา บุญเปี่ยมม.3/5ภาษา – สังคม
3519683นายณัฐชนน ห้องจูม.3/9วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
3619724นายปกรณ์ ทองแก้วม.3/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3719771นายรพีภัทร กรใยม.3/9ภาษา – สังคม
3820122นางสาวรุ่งฤทัย นาคพูลม.3/9วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3919903เด็กหญิงนิรมล เทศธรรมม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
4019692เด็กชายณัฐวุฒิ อินทจักร์ม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
4119851เด็กหญิงจิราพร แสนสุดม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
4219949นางสาวภัสสรา คล้ายทิพย์ม.3/5ภาษา – สังคม
4319767นายยศสุนทร โสภณม.3/7ภาษา – สังคม
4419857นางสาวชรีรัตน์ สุกหอมม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
4519955เด็กหญิงรัชดาภารณ์ สกุลคล้อยม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
4619956นางสาวรัตนาวดี อักษรณรงค์ม.3/5ภาษา – สังคม
4719672นายชินวัฒน์​ พันธ์สังข์ม.3/5ศิลป์ – ภาษาจีน
4819982นางสาวศิริพร เเสงประทินม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4919871นางสาวณัฏฐนันพร วงศ์วานม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5020129นายชัยวัฒน์ นิ่มปรางค์ม.3/7ภาษา – สังคม
5119888เด็กหญิงธนิศา ภวังคนันท์ม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
5219794เด็กชายด.ช.ศิลาภัทร เเก้วเต็มดวงม.3/5คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
5319864นางสาวฐิจารีย์ นิลเถื่อนม.3/8ภาษา – สังคม
5419884นางสาวธนพร บุญลือม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
5520013นางสาวอมรินทรา แย้มศรวลม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
5619850นางสาวจิราพร สมศรีพลอยม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
5719868นางสาวฑิฆัมพร บุญแก้วม.3/8ภาษา – สังคม
5819996เด็กหญิงสุดารัตน์ ปอสุวรรณม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
5919991เด็กหญิงสิริกร คมขำม.3/7วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
6019931เด็กหญิงพรญาณี รบแคล้วม.3/7ศิลป์ – ภาษาจีน
6119911เด็กหญิงปภัสสร เรไรม.3/10ศิลป์ – ภาษาจีน
6219979นางสาวศศิปภา ลูกอินทร์ม.3/3วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6319790นายศรศักดิ์ สุขศรีม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
6419688เด็กชายณัฐพล จันทร์แย้มม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
6519716เด็กชายนนทภัทร กองแก้วม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
6619638เด็กชายกฤษณะ ปุ่มเปี่ยมม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
6719988นางสาวสวรรยา วันชนะม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6819963เด็กหญิงวนิดา นาคอนุเคราะห์ม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6919754นายนาย ภโวทัย ขลิบทองม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
7019811นายสิริชัย กัณฑบุตรม.3/9ภาษา – สังคม
7119887นางสาวธนาภา พรมสอนม.3/8ภาษา – สังคม
7219698เด็กชายทรงพล เทียนทองม.3/8ภาษา – สังคม
7319652เด็กชายโกวิท แสวงคุณม.3/8ภาษา – สังคม
7419677นายฐิติภัทร อันคําวงศ์ม.3/8ภาษา – สังคม
7519649นายกีรติ กาดกอเสริมม.3/6ภาษา – สังคม
7620025นางสาวอาทิตยา อบแย้มม.3/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7720684นางสาวไพลิน พรมมิม.3/7ภาษา – สังคม
7819934เด็กหญิงพรพรรณ มนชูม.3/5ภาษา – สังคม
7919918นางสาวปริฉัตร เกตุกรณ์ม.3/5ภาษา – สังคม
8019845เด็กหญิงจันทิพย์ เรืองสินม.3/3ภาษา – สังคม
8119776นายนาย วรชิต มั่นคงม.3/9ภาษา – สังคม
8219717นายนภสินธุ์ อุบลแย้มม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
8319848นางสาวจิตสุภา ศรีเมฆม.3/8วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
8419860นายชารีฟ หวังอารีม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
8519710นายพีรพัฒน์ วงศ์ดำเนินม.3/8วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
8619636เด็กชายกฤตเมธี พรายประทีปม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
8719809นายสิรภพ ศรีใสม.3/8ภาษา – สังคม
8819808นายสิรดนัย ธนังสิทธิ์ม.3/5ภาษา – สังคม
8919837นางสาวนางสาวกาญจนา ชินวงษ์ม.3/5ภาษา – สังคม
9019730เด็กชายป​รินทร​ พูล​ทัศน์ม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *