ศิลปศึกษา – .: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :.

ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์


นางกฤตยา โสมทัศน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางอัญชนา มากบำรุง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางรุจิรา ทับทิมแก้ว
เลขากลุ่มสาระฯ


นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง


นายปรีชา บุญเลิศ


นายสุรินทร์ เจือหอม


นายยรรยงค์ รบไว


นายสันตวัฒน์ แย้มเมือง