สังคมศึกษาฯ – .: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :.

สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวิภารัตน์ เจียมอุย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสิริพรรณ เนตินิยม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 


เลขา กลุ่มสาระฯนายสำเริง รัตนไพบูลย์กิจ


นายอำพร ศักดิ์ทอง


นางสมพิศ อาบสีนาค


น.ส.พรรณประไพ เพ็งแก้ว


นางสุนันท์ แก้วน่วม


นายวันชัย ภิญโย


นางนภาพร ชัยสิทธิ์สงวน


นางสาวณัชชา โคตรสินธุ์


นางสาวปริฉัตร เล็กดวง


นายธนัท ชัยสิทธิ์สงวน