สุขศึกษาฯ – .: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :.

สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประกอบ เสมอภาค หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสงกรานต์ สุสุทธิ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เลขานุการกลุ่มสาระฯ

นายจารุ สุกแสง

น.ส.นันทา แย้มเมือง

นายยม โชติรัตนชัย

นายอุดมศักดิ์ เกียรติชูพิพัฒน์