ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่สมัครผ่าน
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ...

หากไม่พบรายชื่อ ให้คลิกที่ปุ่มคลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครนักเรียน ม.1 ที่ไม่มีรายชื่อประกาศ... ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ตามข้อมูลที่แจ้ง เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ในการสมัครสอบ

สามารถค้นหาข้อมูลของผู้สมัคร ด้วยการพิมม์ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล
อย่างใดอย่างหนึ่งในช่องค้นหา

หมายเหตุ หากใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้หมุนเครื่องดูในแนวนอน


ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครผ่าน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ลำดับที่ เลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลนักเรียน สมัครความสามารถพิเศษ โรงเรียนเดิม
111001เด็กชายณฐนนท์ แซ่ฟุ้งราษฎร์วิทยา
311003เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แรงโนนแดงเทศบาล. 1 วัดแก่นเหล็ก
411005เด็กหญิงชลดา นาคพูนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
511006เด็กชายวชิรวิทย์ ธุระกิจปริยัติรังสรรค์
611007เด็กชายสิทธิพล เนียมเกิดวัดดอนไก่เตี้ย
711008เด็กหญิงพลอยไพลิน ตือพงษ์อนุบาลเพชรบุรี
811010เด็กชายณัชพล รวยเงินโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
911012เด็กชายปฌพล ถาวรวงศานุว์ตรด้านกีฬา (รับ 15 คน)ปริยัติรังสรรค์
1011013เด็กชายจรณินท์ งามขำบ้านดอนยี่กรอก
1111014เด็กหญิงศุลีรัตน์ สีสุกใสด้านนาฎศิลป์ (รับ 5 คน)อนุบาลเพชรบุรี
1211015เด็กหญิงดวงกมล รักชาติปริยัติรังสรรค์
1311016เด็กชายเสกสรรค์ จันทร์สว่างปริยัติรังสรรค์
1411017เด็กชายณัฐภัทร แก้วถาวรศึกษาปัญญา
1511018เด็กหญิงประภัสสร แฮวอูวัดดอนไก่เตี้ย
1611020เด็กชายฆนศัพท์ เปรมใจศึกษาปัญญา
1711021เด็กหญิงธนกมล ขวานทองวัดแก่นเหล็ก
1811022เด็กหญิงอัยการ แก้วเสียงปริยัติรังสรรค์
1911024เด็กชายบัณฑัต แดงประเสริฐวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)
2011025เด็กชายศิวัฒน์ บัวงามปริยัติรังสรรค์
2111029เด็กชายพีรพัฒน์ เนืองนองด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) (รับ 5 คน)วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์(แสงส่องหล้า๕)
2211030เด็กหญิงโสภณัฐ อมรเมศวรินทร์วัดดอนไก่เตี้ย
2311032เด็กหญิงชนิตา พงษ์นุ่มกุลวัดดอนไก่เตี้ย
2411033เด็กหญิงอรพรรณ อิทธิพลกังวาลด้านขับร้อง-ดนตรีสากล (รับ 5 คน)วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
2511038เด็กหญิงญาณภา เกิดสดับปริยัติรังสรรค์
2611041เด็กชายเด็กชายฐปนวงศ์ พูลเพชรด้านนาฎศิลป์ (รับ 5 คน)ราษฎร์วิทยา
2711043เด็กชายธนวัฒน์ ทรศัพย์ด้านขับร้อง-ดนตรีสากล (รับ 5 คน)บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
2811044เด็กชายธนาธิป สว่างศรีเทศบาล3ชุมชนวัดจันทราวาส
2911045เด็กหญิงพิศสมัย ทองเทือกวัดดอนกอก(ล้วนประชาสรรค์)
3011046เด็กหญิงปิยะวรรณ สุขเอี่ยมวราวัฒน์วิทยา
3111047เด็กชายกฤษฎา เครือนาคคึกษาปัญญา
3211048เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปรมกมลวัดดอนไก่เตี้ย
3311049เด็กหญิงชาลิสา เทพรอดราาฎร์วิทยา
3411051เด็กหญิงนุชสรา วัชริชปริยัติรังสรรค์
3511053เด็กหญิงนันท์นภัส ฐิตพัฒน์ชูโชควัดดอนไก่เตี้ย
3611054เด็กหญิงวันทนา ชื่นชูกลิ่นปริยัติรังสรรค์
3711055เด็กหญิงบุญญรัตน์ ตะสุขโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)
3811056เด็กชายวชิรวิชญ์ แดงอรุณอนุบาลเพชรบุรี
3911057เด็กหญิงธนพร แองสายบ้านดอนยี่กรอก
4011058เด็กชายภูริณัฐ เผือกผ่องด้านขับร้อง-ดนตรีสากล (รับ 5 คน)เทศบาล3ชุมชนวัดจันทราวาส
4111059เด็กชายณัฐฐากร เสรีวัฒน์วัดเเก่นเหล็ก
4211060เด็กชายพงศ์ภัค คงสิมาวัดทองนพคุณ
4311061เด็กชายมานะ มากแสงด้านกีฬา (รับ 15 คน)วัดโรงเข้
4411062เด็กหญิงบุณยาพร วัชริชปริยัรังสรรค์
4511064เด็กหญิงนิรดา นวมสุขวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)
4611065เด็กชายวงศกร ราชปักษีบ้านไร่โคก(อินทร์ประชาสรรค์)
4711066เด็กหญิงเบญจมาส กลิ่นเมืองเปรมฤดี
4811067เด็กหญิงพรทิพย์ ภู่เเสงอนุบาลเพชรบุรี
4911068เด็กชายปฐมพร น้อยจ้อยวัดหว้า
5011069เด็กชายสกลศักดิ์ ทับน้อยวัดหว้า
5111070เด็กหญิงภัทสินี ทองแย้มวัดหว้า
5211071เด็กหญิงณัฐวิภา เฉื่อยฉ่ำวัดหว้า
5311072เด็กหญิงอรลดา มั่นคงวัดหว้า
5411073เด็กหญิงอรอนงค์ รุ่งเจริญเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
5511074เด็กชายวัชรากร สะอาดนักด้านขับร้อง-ดนตรีสากล (รับ 5 คน)อนุบาลเพชรบุรี
5611075เด็กชายณัสชานันต์ เพิ่มสินด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) (รับ 5 คน)อนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
5711077เด็กชายยศวัฒน์ ขำปรางค์ปริยัติรังสรรค์
5811079เด็กชายพลาธิป ผาสุขกายโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
5911080เด็กหญิงปรียาภรณ์ พิทยาพันธ์ราษฎร์วิทยา
6011081เด็กชายชัยวัฒน์ สีหอมวัดดอนไก่เตี้ย
6111082นางสาวกัญญาวีร์ ขันตีบ้านห้วยกวางจริง
6211083เด็กชายณัฎฐิสิทธิ์ พูลสวนด้านกีฬา (รับ 15 คน)ปริยัติติรังสรรค์
6311085เด็กชายพลากร เนตรแก้วเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะบัสอนุสรณ์
6411086เด็กชายจิรวัฒน์ ช่อทิพฤกษ์ด้านกีฬา (รับ 15 คน)วัดบันไดทอง
6511087เด็กหญิงรุ่งราตรี บุญมาด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) (รับ 5 คน)เปรมฤดี
6611088เด็กชายพีระพงศ์ วงศ์ขยายวัดสิงห์(ขจิตพุทธสรศึกษา)
6711089เด็กชายสรรเพชญ แสโอสถวัดลาดโพธิ์(รวมราษฎร์วิทยาคาร)
6811090เด็กชายธนวิชญ์ อินชื่นใจด้านกีฬา (รับ 15 คน)วัดดอนไก่ดตี้ย
6911091เด็กชายภูวดล บุญสูด้านกีฬา (รับ 15 คน)วัดบันไดทอง
7011093เด็กหญิงวรรณวิสาข์ บุญน้อยเทศบาล2วัดพระทรง(สุทธิ​วิเทศ​อุปถัมภ์)​
7111095เด็กหญิงณัฐณิชา น้อมถวายเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก
7211097เด็กหญิงณัฐพัชร์ ตันเตงวัดโพพระใน
7311098เด็กหญิงสุภาพร ปานเรืองศึกษาปัญญา
7411100เด็กหญิงฑิฆัมพร เอียงสาปริยัติรังสรรค์
7511101เด็กชายธนภัทร บุญอยู่ปริยัติรังสรรค์
7611102เด็กหญิงกุลสตรี พูลศรีศึกษาปัญญา
7711103เด็กหญิงรัตตินันท์ แย้มประเสริฐปริยัติรังสรรค์
7811104เด็กหญิงฐิติมา พวงสั้นปริยัติรังสรรค์
7911105เด็กชายพลภัทร เชื้อสายด้านกีฬา (รับ 15 คน)วัดเพรียง (วิเทศราชวัฒนา)
8011106เด็กชายราเมส ขาวนวลปริยัติรังสรรค์
8111108เด็กหญิงเพ็ญนภา คำหงษ์ศึกษาปัญญา
8211109เด็กหญิงสุกัญญา​ นาคทิพวรรณ์​เทศบาล1วัด แก่น​เหล็ก​
8311110เด็กชายเด็กชายภูวดล รุ่งเรืองเทศบาล3ชุมชนวัดจันทราวาส
8411111เด็กหญิงนิศารัตน์ เทศธรรมบ้านแหลมทอง
8511112เด็กหญิงชัชฎา ลูกอินทร์อนุบาลเพชรบุรี
8611113เด็กชายสุธี จักรแก้วปริยัติรังสรรค์
8711114เด็กหญิงอัญมณี พิกุลทองวัดลาดโพธิ์
8811115เด็กหญิงชลนวรรณ พันธ์สังข์ศึกษาปัญญา
8911116เด็กชายจตุรพร เกตุแก้วปริยัติรังสรรค์
9011117เด็กชายปวริศ ขันติทัตสกุลวัดดอนไก่เตี้ย
9111119เด็กชายยุทธภูมิ พูลสวัสดิ์เทศบาล 2 วัดพระทรง
9211120เด็กหญิงปิณลักษณ์ บุญส่งราษฎร์วิทยา
9311122เด็กหญิงลภัสรดา เเสงพรวัดดอนไก่เตี้ย
9411123เด็กชายชยังกูร เรืองอร่ามเปรมฤดี
9511124เด็กชายศุภสัณห์ เคนใบวัดโพพระใน รุ่งรังสฤษฏ์
9611126เด็กชายเจนณรงค์ เรืองรัตน์เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
9711127เด็กชายพงษ์ศิริ ไชยรุตม์เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
9811128เด็กหญิงปานนะพี พิมพาโรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ)
9911129เด็กชายณัฐวัฒน์ เชื้อชังวัดแก่นเหล็ก
10011130เด็กหญิงหทัยรัตน์ สังขมิตรวัดโพพระใน(รุ่งรังสฤษฏ์)
10111132เด็กชายภูริวัฒน์ ลบถมปริยัติรังสรรค์
10211133เด็กชายนที ปิ่นแก้วเทศบาล4วัดไชยสุรินทร์
10311137เด็กหญิงณิชากร คล้ำคล้ายวัดนาพรม
10411138เด็กชายณัฐพัฒน์ มหิมาปริยัติรังสรรค์
10511139เด็กชายกัณภัทร เงินทองศึกษาปัญญา
10611140เด็กชายธัญพิสิษฐ์ คล้ำสีราษฎร์วิทยา
10711141เด็กหญิงกัญญาภัทร โชติมิตรเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
10811142เด็กชายธนโชติ มหิมาปริยัติรังสรรค์
10911143เด็กหญิงนิภาพร โฉมแพราษฎร์วิทยา
11011144เด็กชายพรหมพิริยะ ผิวผ่องปริยัติรังสรรค์
11111145เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มไสวปริยัติรังสรรค์
11211146เด็กชายวชิรวิทย์ อิ่มใจสุขปริยัติรังสรรค์
11311148เด็กหญิงชนิดาภา แสงคำปริยัติ​รังสรรค์​
11411149เด็กหญิงญาณัจฉรา บัวล้อมปริยัติรังสรรค์
11511151เด็กชายอิทธิกร สืบชัยอนุบาลเพชรบุรี
11611152เด็กชายสมพร ชูศิริโรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)
11711153เด็กหญิงเบญญาภา ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)
11811154เด็กชายปรัชญ์นันท์ อ่วมละออโรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์)
11911155เด็กหญิงอรกัญญา หอมหวลวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
12011156เด็กหญิงอรชพร หอมหวลวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
12111157เด็กชายพีรภัทร ปอวังตะโกด้านกีฬา (รับ 15 คน)วัดดอนไก่เตี้ย
12211158เด็กชายชัยสันต์ บุญส่งเทศบาล 4 วัดน้อยไชยสุรินทร์
12411160เด็กหญิงสุริวิภา มาหนูพันธ์วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรี
12511161เด็กหญิงภาสินี ดำนิลอนุบาลเพชรบุรี
12611162เด็กชายเขตรัฐ แผ่นทองปริยัติรังสรรค์
12711164เด็กหญิงสุพรรษา เอกบุตรศึกษาปัญญา
12811165เด็กหญิงบัณฑิตา โสภณด้านนาฎศิลป์ (รับ 5 คน)ปริยัติรังสรรค์
12911166เด็กชายพงศธร แช่มนาสวนดอนไก่เตี้ย
13011167เด็กชายชวโรจน์ กรองกำธรราษฎร์วิทยา
13111168เด็กชายยิ่งคุณ อุ่นเจริญภักดีบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
13211169เด็กหญิงสิรินทิพย์ พูลเพิ่มปริยัติรังสรรค์
13311170เด็กชายอิทธิพัทธ์ วิชาผาอรุณประดิษฐ
13411171เด็กชายสมศักดิ์ โอ่งเพชรบันไดทอง
13511172เด็กหญิงกนกพร เนียมศิริร.ร. ราษฎวิทยาร์วิทยา เพชรบุรี
13611173เด็กชายธีรภัทร เฉลิมพันธุ์วัดโรงเข้
13711174เด็กหญิงวรินทร คมขำปริยัติรังสรรค์
13811175เด็กชายธวัชชัย แจ้งสว่างเปรมฤดี
13911177เด็กชายปิยวัฒน์ กุ่มถาวรวัดดอนไก่เตี้ย
14011178เด็กชายจตุรวิทย์ ศรีจันทร์วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์)
14111179เด็กหญิงสิริกัฐฐาเกล้า จักสานปริยัติรังสรรค์
14411183เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเจริญวัดเขากระจิวมิตรภาพที่103
14511184เด็กชายอัยสิทธิ์ ไชยราชวัดดอนไก่เตี้ย
14611185เด็กชายกิตติธัช นาคน้อยบ้านคำโคกสูง
14711186เด็กชายปุณณวิทย์ จตุพงษาปริยัติรังสรรค์
14811187เด็กหญิงสุธาสินี เกตุคอยวัดดอนไก่เตี้ย
14911188เด็กหญิงจิตรธิมา มิตรกุลปริยัติรังสรรค์
15011190เด็กหญิงมาริษา ทองประยูรด้านดนตรีไทย (รับ 5 คน)วัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ)
15111191เด็กหญิงเด็กหญิงภัสภรณ์ ทิมทองบ้านแหลมทอง
15211193เด็กชายอิทธิพัทธ์ เจริญรุจิโรจน์ด้านกีฬา (รับ 15 คน)โรงเรียนศึกษาปัญญา
15311194เด็กชายเมธา เสริมบุญศึกษาปัญญา
15411195เด็กหญิงปริฉัตร เหลิมทองปริยัติรังสรรค์
15511196เด็กชายพลชนก สุขสวัสดิ์บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
15611197เด็กชายศุภสิน บุญเทียมสุวรรณรังสฤษฏ์​วิทยาลัย
15711198เด็กหญิงชนาภัทร อุปถัมภ์อนุบาลเพชรบุรี
15811200เด็กชายพิตตินันท์ แซ่เอี้ยวปริยัติรังสรรค์
15911201เด็กชายธราดล แถมสวัสดิ์บ้านเนินกรวด
16011202เด็กชายกิตติพัทธ์ ดีมีวัดดอนไก่เตี้ย
16111203เด็กชายจักริน พิมพ์ไทยวัดดอนไก่เตี้ย
16211204เด็กชายกนกพล กาญจนวงษ์บ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์)
16311205เด็กชายศุภสิทธิ์ สีรุ้งวัดดอนไก่เตี้ย
16411206เด็กหญิงวนิดา วัฒโนเทศบาล1วัดแก่นเหล็ก
16511207เด็กหญิงรินทร์ชยธร​ สร้อยสมยศกรวัดดอนไก่เตี้ย
16611208เด็กหญิงเกวลิน เอกแก้วโรงเรียนปริยัติรังสรรค์
16711209เด็กชายสุวัฒน์ เกตุแก้วอนุบาลเพชรบุรี
16811210เด็กชายธนัญชัย คล้ายพลวัดโพพระใน
16911211เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิ์สุวรรณวัดดอนไก่เตี้ย
17011212เด็กชายสิรภัทร ทิพย์ทิมศึกษาปัญญา
17111213เด็กชายอนุวัฒน์ ปิ่นแก้ววัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)
17211214เด็กหญิงอรณิชชา เอกอุวัดดอนไก่เตี้ย
17311215เด็กหญิงกัญญาวีร์ พูลเพิ่มศึกษาปัญญา
17411216เด็กชายนนทพัทธ์ วงค์เลขาอนุบาลเพชรบุรี
17511217เด็กหญิงพรนัชชา อินทฤธิ์ราษฎร์วิทยา
17611218เด็กชายปัณณวัฒน์ แม้นเมฆด้านขับร้อง-ดนตรีสากล (รับ 5 คน)วัดดอนไก่เตี้ย
17711219เด็กชายชูเดช หน่ายทุกข์ราษฎร์วิทยา
17811220เด็กหญิงจิรัชญา ขันทองเทศบาล1ชะอำ
17911221เด็กหญิงสุธิดา โชติพรมวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
18011222เด็กชายรัฐภูมิ นาคกลมบ้านดอนยี่กรอก
18111224เด็กชายฐิติวัฒน์ วิมูลชาติวัดดอนไก่เตี้ย
18211225เด็กหญิงรุ่งฤดี เสมเถื่อนบ้านท่ายางประชาสรรค์
18311227เด็กหญิงรัตนาวลี ดีมากโรงเรียนราฎวิทยา