รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563

ยอดสมัคร
179คน
ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่

ยอดสมัคร
419 คน
ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่

ยอดสมัคร
598 คน
รวม ม.1 ทั้งหมด

ยอดสมัคร
312  คน
ม.4 ประเภททั่วไป


 

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 3  
พฤษภาคม พ.ศ.2563 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เวลา 8.00 น. -  เวลา 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้หลังจากสมัคร ในวันถัดไป


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓


ระดับ ม.๑
สอบวันที่  ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลสอบ : ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานตัวและมอบตัว
 ๑๒ - ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๓

ระดับ ม.๔
สอบวันที่ :
๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลสอบ : ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓
      รายงานตัวและมอบตัว  ๑๔ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ 


นักเรียนระดับ ม.๑ ที่สมัครสอบปฎิบัติความสามารถพิเศษ

สอบปฎิบัติวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓
รายงานตัว  เวลา : ๘.๐๐ - ๘.๓๐ น.

สอบปฎิบัติ เวลา :  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ วันที่  : ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓
หมายเหตุ  นักเรียนที่สอบได้ความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบคัดเลือกในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วย
หากไม่มา ถือว่าสละสิทธิ์ 

ขั้นตอนที่ 1   ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับนักเรียน  ม.1  สำหรับ ม.4 ให้ไปขั้นตอนที่ 3 

ข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติ นักเรียนสมัครประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

    หมายเหตุ   นักเรียนประเภท ในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย  ส่วนนักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อมูลในส่วนนี้  ให้เลือกสมัครเป็น นักเรียน ม.๑  ประเภทนอกเขตพื้นที่

 


 

 ขั้นตอนที่ 2   ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับนักเรียน  ม.1  ที่ต้องการสอบความสามารถพิเศษ 

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่สมัครสอบความสามารถพิเศษ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาเองตามเอกสาร เกณฑ์การสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ)  พร้อมทั้งนำใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการสมัครเรียนออนไลน์ และบัตรประชาชนนักเรียนมาแสดง ในวันสอบปฎิบัติ วันที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วย

ข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์สอบคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 


 

ขั้นตอนที่ 3   ตรวจสอบคุณสมบัติ กำหนดการ สำหรับนักเรียน  ม.1  และ ม.4 แต่ละประเภทให้ละเอียด

ข้อมูลระเบียบการ กำหนดการ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
๑. นักเรียน ม.๓ โรงเรียนเดิม ที่ได้รับโควตาและมอบตัวแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแผนการเรียนใหม่ ไม่ต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ ให้มาสอบจัดห้องเรียน ในวันที่ ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

๒. นักเรียน ม.๓ โรงเรียนเดิม  ที่ได้รับโควตาและมอบตัวแล้ว  มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแผนการเรียนใหม่ ให้สมัครผ่านทางออนไลน์ตามปกติ และมาสอบ ในวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓


ขั้นตอนที่ 4   ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นขั้นตอนที่ 5  ตัวอย่างใบสมัคร และการติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ใบ

1.  ให้พิมพ์ใบสมัครจากอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
2.  ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป ด้านบน มุมขวา ของใบสมัครเพียงที่เดียว
3.  ในวันสอบให้นำใบสมัครมาด้วย นำมาทั้งแผ่น ไม่ต้องตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออก

การดูผลคะแนนรวม O-NET รวม 4 วิชา


ขั้นตอนที่ 6  เอกสาร หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันสอบ

1.  ใบสมัครนักเรียน พิมพ์จากอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้  ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป ด้านบน มุมขวา
2.  บัตรประชาชนนักเรียน
3.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษานักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.  ใบคะแนนผลการสอบ O-NET  นักเรียน
6.  ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ, กบเหลาดินสอ

 


ขั้นตอนที่ 7   เลือกลงสมัครสอบด้วยระบบออนไลน์  ม.1  และ ม.4 แต่ละประเภท

รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563
คลิกสมัครนักเรียน ม.1
ในเขตพื้นที่บริการ...
รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563
คลิกสมัครนักเรียน ม.1
นอกเขตพื้นที่บริการ...
รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563
คลิกสมัครนักเรียน ม.4
ประเภททั่วไป...

ขั้นตอนที่ 8   ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครตามแต่ละประเภท ตามที่ได้สมัครไว้

1.  ให้เลือกประเภทที่ได้สมัครไว้
2.  ให้พิมพ์ชื่อลงในช่องค้นหา
3.  รายชื่อผู้ที่สมัครสำเร็จแต่ละประเภท จะแสดงหลังวันที่สมัครออนไลน์แล้ว 1 วัน เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

รับสมัครนักเรียนOnline ปีการศึกษา2563

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ของผู้ที่ลงทะเบียนสมัครแล้วในแต่ละประเภท...


ขั้นตอนที่ 9  ตารางรายงานจำนวนผู้สมัครสอบด้วยระบบออนไลน์  ม.1  และ ม.4 แต่ละประเภท

ตารางรายงานจำนวนผู้สมัคร โรงเรียนคงคาราม

วันที่สมัคร      ม.1 ในเขตพื้นที่ ม.1 นอกเขตพื้นที่ ม.4 ทั่วไป
ชาย หญิง รว ม ชาย หญิง รว ม ชาย หญิง รว ม
3 พ.ค. 2563 44 47 91 97 100 197 90 125 215
4 พ.ค. 2563 20 13 33 43 48 91 14 20 34
5 พ.ค. 2563 7 5 12 26 21 47 7 6 13
6 พ.ค. 2563 5 4 9 13 9 22 5 7 12
7 พ.ค. 2563 7 4 11 7 4 11 1 14 15
8 พ.ค. 2563 6 3 9 10 4 14 4 1 5
9 พ.ค. 2563 2 1 3 6 4 10 3 2 5
10 พ.ค. 2563 0 1 1 3 6 9 1 4 5
11 พ.ค. 2563 3 2 5 4 6 10 2 1 3
12 พ.ค. 2563 2 3 5 2 6 8 5 0 5
รวม 96 83 179 211 208 419 132 180 312

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10