การงานอาชีพฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


ว่าที่ พ.ต.พสิษฐ์ พึ่งเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ


นายสนั่น แจ่มแจ้ง
รองหัวหน้า กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพฯ


นางสาวสุรีรัตน์ อาจณรงค์กร
เลขานุการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ


นายเจนจบ นพคุณ


นางแววตา ถาวรนาน


นายชวน เกตุแก้ว


นายบุญชู ตั้งเจริญ


นางธนภัทร พึ่งเดช


นายวัลลภ กอวชิรพันธ์


นางยุพดี กลิ่นอุบล


นายอุดมศักดิ์ บุรีกุล

orb
นายกิตติวัฒน์ ปลื้มจิตร