คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางวิไล งามเกียรติขจร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางนวลฉวี เผ่าสำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางปูรณี ใจกลาง
เลขานุการกลุ่มสาระฯ


นายภารา โรจนวิศิษฏ์


นางกฤษณา เนตินิยม


นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน


นางสร้อยระย้า สำเภาเงิน


นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์


นางวิไลวรรณ ธนูทอง


นางณัฐชุดา ศรีถม


นางสาวณัฏฐณิชา ณ ถลาง