ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางรุจิรา ทับศรีนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้
เลขา กลุ่มสาระฯ


นางยวงพร ประทีป


นางอำพัน จิรวิวัฒน์ภัทร


นางอัจฉรา ศรีประทุมวงศ์


นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข


นางพูลลาภ ฉ่ำแสง


นางสมนึก ปรีดากิตติพัฒน์


นายนพดล ศุภรัตน์บรรพต


นายคณิต วงษ์รอด


นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด