ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางอุทัยวรรณ มีนุช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางดารณี บุญทวี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


น.ส.สุนิสา ขำทวี
เลขานุการกลุ่มสาระฯ


นางสาวปัทมา แตงอวบ


นางวรรณา นวมสุข


นางสาวชลธิดา หงษ์เหม