วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางพวงเพ็ญ ศักดิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางจงรักษ์ สุขะสุคนธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุภัทรา แต้มทอง
เลขานุการ ฯ


นางสมพิศ มงคลโสฬศ


นายสุรีย์ อ่วมเครือ


น.ส.ถิรนันท์ เจริญศิริ


น.ส.พิกุล วิไลลักษณ์


นางประไพ สนเทศ


นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อน


น.ส.บุษราคัม ดุลบุตร

 
นายวัลลภ มหาแก้ว