สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายประกอบ เสมอภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายสงกรานต์ สุสุทธิ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เลขานุการกลุ่มสาระฯ


นายจารุ สุกแสง


น.ส.นันทา แย้มเมือง


นายยม โชติรัตนชัย


นายอุดมศักดิ์ เกียรติชูพิพัฒน์