คู่มือประชาชนของโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558