ภูมิทัศน์ – .: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :.

ภูมิทัศน์

.: โรงเรียนคงคาราม   จังหวัดเพชรบุรี :. 1ตั้งอยู่เลขที่  346   หมู่  4    ถนน บันไดอิฐ    ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมืองฯ   จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์   76000    โทรศัพท์  0-3242-5492     โทรสาร   0-3241-1423  E – mail : school@kongkaram.ac.th Website :  www.kongkaram.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  เขต 10

2

3