รายชื่อนักเรียนยื่นความจำนงเข้าเรียน ม.4


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3โรงเรียนเดิม ยื่นความจำนงเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

สถิติการเลือกแผนการเรียน อันดับ 1

ตารางแสดงสถิติจำนวนแผนการเรียนอันดับ 1 ที่นักเรียนสนใจ

ลำดับที่ ชื่อแผนการเรียน จำนวนแผนอันดับ 1 ที่นักเรียนเลือก
1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 61 คน
2 วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 คน
3 ศิลป์ – ภาษาจีน จำนวน 20 คน
4 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 38 คน
5 ภาษา – สังคม จำนวน 62 คน
รวมยอดจำนวนผู้สมัคร จำนวน 202 คน


ตรวจสอบรายชื่อ ม.3 โรงเนรียนเดิม ยื่นความจำนงเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุลนักเรียน ระดับชั้น แผนการเรียน ลำดับที่ 1
119691นายณัฐวุฒิ อาจเครือวัลย์ม.3/1วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
219684นายณัฐธเดชน์ หนาแน่นม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
319932นางสาวพรนัชชา หญ้างวงช้างม.3/3วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
420020เด็กหญิงอัณฐิตา ประกอบผลม.3/7วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
619970เด็กหญิงวศินี อยู่รวมม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
719839นางสาวกานติมา โล่ห์ทองม.3/10วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
919979นางสาวศศิปภา ลูกอินทร์ม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1020007นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปศรม.3/4ภาษา – สังคม
1119940นางสาวพัทธนันท์ ทรัพย์มาม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1219768เด็กชายรณกฤต คล้ายทิพย์ม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1319865นางสาวฐิติพร โต้ตอบม.3/3ศิลป์ – ภาษาจีน
1419673เด็กชายชุติพนธ์ เตชะเดชม.3/3วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
1520004นางสาวสุพัทตรา คลํ้าคล้ายม.3/9ภาษา – สังคม
1619902นางสาวนิรชา หนูน้อยม.3/4คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1719793นายศิริพงศ์ มั่นคงม.3/1วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
1819987นางสาวสโรชา ฉิมพาลีม.3/3ภาษา – สังคม
1919653นายโกวิทย์ เพชรนิลม.3/1วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
2019874นางสาวณัฐฐาพร จันทวงษ์ม.3/3ภาษา – สังคม
2119959นางสาวลลิตา คำดีม.3/3ภาษา – สังคม
2219690นายณัฐภูมิ เพ็ญเพชรม.3/3ศิลป์ – ภาษาจีน
2319939นางสาวพัชราวดี ดำสะอาดม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
2420011นางสาวหฤทัย ภยางกูรม.3/3วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
2520000นางสาวสุธาวัลย์ คงจุติม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2620008นางสาวเสาวลักษณ์ มีมากม.3/5ภาษา – สังคม
2719935นางสาวพรพรรณ กลิ่นหอมม.3/10วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
2819737นายปีรติ เนระภูม.3/1คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
2919950นางสาวภิชญา นาคขำม.3/4คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
3019664นายจิรายุส วชิระวุฒิไกรม.3/1คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
3119714นายธุวานนธ์ โต้ตอบม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3219797เด็กชายศุภโชค มหาวรรณ์ม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3319827นายอัครพล รอดราษฎรม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3420010นางสาวหทัยชนก จันแก้วม.3/7ภาษา – สังคม
3520684เด็กหญิงไพลิน พรมมิม.3/7ภาษา – สังคม
3619786เด็กชายวีรภัทร เกตุอิ่มม.3/3ภาษา – สังคม
3719925เด็กหญิงปิยาภรณ์ จันทร์แจ้งม.3/3ภาษา – สังคม
3819812เด็กหญิงสิริรัมภาพ์ พยายามม.3/3วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3919796เด็กชายศุภกฤต มีหลายม.3/4ภาษา – สังคม
4019896นางสาวธีราภรณ์ คชกฤษม.3/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4119881เด็กหญิงทิพรดา หนูพวงม.3/2ศิลป์ – ภาษาจีน
4219978นางสาวศศิธร เกตุรัตน์ม.3/2ศิลป์ – ภาษาจีน
4320009นางสาวโสภิตา จันทร์แจ่มม.3/3ภาษา – สังคม
4419834นางสาวกัญกร คชสงครามม.3/7วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4519999นางสาวสุทธิดา แตงเกษม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4619861เด็กหญิงชุติมา เนียเติมม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4720122นางสาวรุ่งฤทัย นาคพูลม.3/9คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
4819870เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพ์สุวรรณ์ม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4919766เด็กชายเมธี ปัญญาพิบูรณ์ม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
5019952นางสาวมัทนพร อำพันทองม.3/7คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
5119840นางสาวกุลธิดา บุญพรรณมงคลม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5219972นางสาววิภารัตน์ เด่นดวงม.3/9ภาษา – สังคม
5319913เด็กหญิงปภาวดี กลิ่นสุคนธ์ม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5419703นายธนกฤต แท่งทองม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5519842นางสาวเกศินี แก้วเกิดม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5619895เด็กหญิงธิติมา คำทิพย์ม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
5719663นายจิรายุ พันธุ์กล่อมม.3/7ภาษา – สังคม
5819726นายปฏิภาณ สกุลคล้อยม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
5919829นางสาวกนกรัตน์ เพชรนิลม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6019833เด็กหญิงกฤติยา คุ้มศิริม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6119985นางสาวสกุลศิริ อินทราพงษ์ม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
6219917เด็กหญิงประภาศิริ ปักษีม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
6319901นางสาวนิตติญา คงชาตรีม.3/2ศิลป์ – ภาษาจีน
6420018นางสาวอริศรา สรสิทธิ์ม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
6520129นายชัยวัฒน์ นิ่มปรางค์ม.3/7ภาษา – สังคม
6619982นางสาวศิริพร เเสงประทินม.3/10วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
6720127นายพลวีร์ ยอดกาวีม.3/7ภาษา – สังคม
6819866นางสาวฐิติพร แย้มศรีม.3/3ภาษา – สังคม
6919981นางสาวศิรินญา ยวงผึ้งม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7019871นางสาวณัฏฐนันพร วงศ์วานม.3/10คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
7119692เด็กชายณัฐวุฒิ อินทจักร์ม.3/3ภาษา – สังคม
7219988นางสาวสวรรยา วันชนะม.3/10วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
7319814นายสุรศักดิ์ มีพึ่งม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7419888เด็กหญิงธนิศา ภวังคนันท์ม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
7519739นายปุณณวิช นกแก้วม.3/1วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
7619923นางสาวปาณิศา อรุณเลิศวณิชชาม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
7719843เด็กหญิงขนิษฐา แดงเกตุม.3/8วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7819965นางสาววรพิชชา บัวสุวรรณม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7919858นางสาวชลธิชา มีอุดมม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
8019936นางสาวพริมา ทองมาม.3/4ภาษา – สังคม
8120006นางสาวสุภาวดี เส็งขยันม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
8219889นางสาวธมนวรรณ ไกรจิตต์ม.3/3ภาษา – สังคม
8319847เด็กหญิงจิดาภา มาตพรหมม.3/4คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
8420002เด็กหญิงสุธีกานต์ เหมือนจันทร์ม.3/1คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
8519791นายศรัณย์ วัชชวงค์ม.3/1ภาษา – สังคม
8620024นางสาวอาทิตยา แช่มเทศม.3/5ภาษา – สังคม
8719877เด็กหญิงณัฐพร โฉมงามม.3/4ภาษา – สังคม
8819904นางสาวนิรัชพร คล้ำคล้ายม.3/9ภาษา – สังคม
8919884นางสาวธนพร บุญลือม.3/3ภาษา – สังคม
9019761เด็กชายภูริพัชร ปานรอดม.3/10ภาษา – สังคม
9119779นายวรากร จันทร์เเก้วม.3/9ภาษา – สังคม
9219960นางสาวลักษิกา ลิ้มลิขิตอักษรม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
9319854เด็กหญิงจุฬารัตน์ รุ่งสว่างม.3/8ภาษา – สังคม
9419749นายพีรภัทร กิมซังม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
9520016นางสาวอรปรียา บุตรกษัตริย์ม.3/8ภาษา – สังคม
9620017นางสาวอรพิณ สุขวงษ์ม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
9719951นางสาวมณฑกาญจน์ เครือนาคม.3/9ภาษา – สังคม
9819961นางสาวลิษา สว่างเนตรม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
9920023นางสาวอาทิตยา แก้วผลึกม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
10019652นายโกวิท แสวงคุณม.3/8คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
10119872เด็กหญิงณัฐกานต์ คชพงษ์ม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
10219710นายพีรพัฒน์ วงศ์ดำเนินม.3/8วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
10319966นางสาววราภรณ์ อ่อนสุกใสม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
10419943นางสาวพิมลรัตน์ โชคอำนวยลาภม.3/9ภาษา – สังคม
10519857นางสาวชรีรัตน์ สุกหอมม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
10619762นายภูมิภัทร ดอกจันทร์ม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
10719930นางสาวพนิตา ช่องลมกรดม.3/6คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
10819637เด็กชายกฤติเดช วัชริชม.3/9ภาษา – สังคม
10919984เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์เจิมม.3/2วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
11019924นางสาวปิยฉัตร อ่วมเครือม.3/8ศิลป์ – ภาษาจีน
11119995นางสาวสุดารัตน์ ราษฎร์บูรณะม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
11220026นางสาวอุบลวรรณ เเก้วมีเเววม.3/3วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
11319880นางสาวต้องรัก ศาสตราบุตรม.3/6ภาษา – สังคม
11420003เด็กหญิงสุธีกานต์ แตรสังข์ม.3/7ภาษา – สังคม
11519750นายพีรภัทร ม่วงอุมิงค์ม.3/3ภาษา – สังคม
11620012นางสาวอภิญญา จันทะสารม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
11719851นางสาวจิราพร แสนสุดม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
11819782นายวัชรากร เอี่ยมสำอางค์ม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
11919822นายอภิชาติ สิงห์เล็กม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
12019855เด็กหญิงด.ญ.ชนาภา กะจิวม.3/7ภาษา – สังคม
12119656เด็กชายจักรพงษ์ เเตงโชม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
12219785เด็กชายวีรภัทร รัศมีกมลสุรัตน์ม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
12319849นางสาวจิรัญญา ปรางทองม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
12419899นางสาวนันท์นภัส อ้อยจีนม.3/3ภาษา – สังคม
12519955เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สกุลคล้อยม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
12619897เด็กหญิงนภัสสร สืบดาม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
12719992นางสาวสิริกาญจน์ ลีลาม.3/1คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
12819758นายภาณุวัฒน์ บุญเรืองม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
12919642นายกาญจน์กวี บุญมีม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
13020022เด็กหญิงอาทิตย์ตยา แก่นแก้วม.3/4ภาษา – สังคม
13119910นางสาวปภัสสร ปี่แก้วม.3/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
13219789เด็กหญิงดารณี ไตรญาณม.3/10วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
13319973นางสาววิมลณัฐ ดีแสนม.3/10วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
13419905นางสาวเนตรนภา แตงพลับม.3/5คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
13519852เด็กหญิงจิราพร ตุ้ยแคนม.3/10ศิลป์ – ภาษาจีน
13619980เด็กหญิงศิรดา วันดีม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
13719928นางสาวเปมิกา มีศรีม.3/7คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
13819876นางสาวณัฐนันท์ คลังนาคม.3/9ศิลป์ – ภาษาจีน
13919859นางสาวชลิตา ตั้งอนันต์กุลม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
14019763เด็กชายภูภิญโญ กรุงศรีเมืองม.3/7ภาษา – สังคม
14119882นางสาวทิพวรรณ​ แก้วโมราม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
14219946เด็กหญิงไพลิน กลิ่นต่ายม.3/4ภาษา – สังคม
14319958นางสาวลภัสกร ใจฉ่ำม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
14519853นางสาวจิราพัชร พ่วงรอดม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
14620013เด็กหญิงอมรินทรา แย้มศรวลม.3/6ภาษา – สังคม
14719969เด็กหญิงวริศรา ขุนศิริม.3/6ภาษา – สังคม
14819731เด็กชายปรีชา พราหมณ์ภู่ม.3/10ภาษา – สังคม
14919875นางสาวณัฐนันท์ สงค์หลงม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
15019805นายสรวิชญ์ ศรีเมฆม.3/6ภาษา – สังคม
15119869เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์มั่งคั่งม.3/3คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
15219732เด็กชายปัญญากร สาโรจน์ม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
15319709นายธีรนันท์ เทพธรรมม.3/3ภาษา – สังคม
15419945นางสาวแพรวนภา รื่นรวยม.3/6ภาษา – สังคม
15519645นายกิตดิธัช เอียงสาม.3/3วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
15619841เด็กหญิงกุลธิดา กลิ่นอ่อนม.3/7ศิลป์ – ภาษาจีน
15719725เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขสำราญ สุขสำราญม.3/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
15819662เด็กชายจิรายุ เทพนันม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
15919916นางสาว ประภัสสร นุ่มน้อยม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
16019813นายสุทธิภัทร ศรีเมฆม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
16119697เด็กชายทนงศักดิ์​ ให้นุชม.3/7ภาษา – สังคม
16219707เด็กชายธนวัตร์ เกตุมั่งมีม.3/10ภาษา – สังคม
16320027เด็กหญิงอุมาภรณ์ ลาภเจริญม.3/9วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
16419898เด็กหญิงนัชชา หงส์ทองม.3/4ภาษา – สังคม
16519954นางสาวมุทิตา ศรีคำดีม.3/4ภาษา – สังคม
16620119นายธีรดนย์ กิตติอัศวรัตน์ม.3/5ภาษา – สังคม
16719680เด็กชายณราวุฒิ พุ่มสว่างม.3/3ภาษา – สังคม
16819994นางสาวสุชาวดี ศรีทองม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
16919804นายสราวุฒิ อินทราพงษ์ม.3/3วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
17019668นายชยากร ประทีปม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
17119873นางสาวณัฐญาดา ดอกบัวม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
17219667นายชนาธิป โลไธสงม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
17319730เด็กชายปรินทร พูล​ทัศน์​ม.3/2ภาษา – สังคม
17419996เด็กหญิงสุดารัตน์ ปอสุวรรณม.3/6ศิลป์ – ภาษาจีน
17519848นางสาวจิตสุภา ศรีเมฆม.3/8วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
17619665นายเจษฎา เม่งพัดม.3/2วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
17719823เด็กชายอภินันท์ชัย อยู่เย็นม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
17819836นางสาวกัญญารัตน์ พิเชษฐมงคลชัยม.3/9วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
17919735นายนาย ปิยวัฒน์ กลิ่นสว่างม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
18019724นายปกรณ์ ทองแก้วม.3/5คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
18119784นายวีรภัทร นกน้อยม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
18219670เด็กชายชลธาร ขำโป้ยม.3/1วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
18319708นายธราเทพ เครื่องทิพย์ม.3/3ภาษา – สังคม
18419756นายภาคิน พ่วงศรีม.3/1วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
18519903เด็กหญิงนิรมล เทศธรรมม.3/8ภาษา – สังคม
18619807นายสิทธิพร เเสงเพชรม.3/3ศิลป์ – ภาษาจีน
18719679นายณภัทร อยู่ทองม.3/10วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
18819769นายรพีพัฒน์ ตู๋ปานม.3/3ภาษา – สังคม
18919927นางสาวเปมิกา สุขทวีม.3/10ศิลป์ – ภาษาจีน
19019907นางสาวบุญญาพร เปาอินทร์ม.3/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
19119997นางสาวสุทธภา แสงทองม.3/9วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
19219693นายณัฐวุฒิ แสงจินดาม.3/7ภาษา – สังคม
19319704นายธนพงษ์ แพเจริญม.3/4ศิลป์ – ภาษาจีน
19419974นางสาววิลาวัณย์ เม่งเตี๋ยนม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
19519893นางสาวธันยา อินพรมม.3/2คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
19619886เด็กหญิงธนัชญา แตงอ่อนม.3/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
19719727นายปฏิภาณ แท่งทองม.3/5คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
19820025นางสาวอาทิตยา อบเเย้มม.3/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
19919817นายแสงตะวัน เสริมบุญม.3/9วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
20019998นางสาวสุทธิกานต์ จูหลิมม.3/4ภาษา – สังคม
20119721นายนิติภูมิ มีคงม.3/9ภาษา – สังคม
20219722เด็กชายบวร แก้วอินทร์ม.3/9ภาษา – สังคม
20319963เด็กหญิงวนิดา นาคอนุเคราะห์ม.3/4ภาษา – สังคม
20419683นายณัฐชนน ห้องจูม.3/9วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
20520121เด็กชายพงษ์พัฒน์ คําวงค์ม.3/8ภาษา – สังคม

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *