วิสัยทัศน์

.: วิสัยทัศน์ (Vision) :.

      โรงเรียนคงคาราม  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      Kongkaram is a world-class standard school which is based on the economical sufficiency philosophy, Thai cultural arts and Thai local wisdom.