วิสัยทัศน์

ผู้ชม : 0

.: วิสัยทัศน์ (Vision) :.

โรงเรียนคงคารามเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      Kongkaram is a world-class standard school which is based on the economical sufficiency philosophy, Thai cultural arts and Thai local wisdom.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Document