ประกาศเรียนออนไลน์10-14ม.ค.65

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในโรงเรียน

      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID – 19) และเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทางโรงเรียนคงคารามจึงขอจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยโรงเรียนจะเปิด     ทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (เริ่มเลขคี่) ตามแนวปฏิบัติเดิม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๑๐มกราคม๒๕๖๕เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๕

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น