พันธกิจ

พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี คุณภาพ ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล