ภูมิทัศน์

.: โรงเรียนคงคาราม   จังหวัดเพชรบุรี :.
1
ตั้งอยู่เลขที่  346   หมู่  4    ถนน บันไดอิฐ   
ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์   76000   
โทรศัพท์  0-3242-5492     โทรสาร   0-3241-1423 
E – mail : school@kongkaram.ac.th
Website :  www.kongkaram.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  เขต 10

2

3