รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ประกาศโรงเรียนคงคาราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ด้วยโรงเรียนคงคาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพือคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

ลักษณะงาน

๑. ปฐมพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบาย
ของโรงเรียน

๒. แนะนำส่งเสริม  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์

๓. ให้ความรู้แก่นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน  เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย

คุณสมบัติ

๑.  เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๒. วุฒิการศึกษา

– พยาบาลศาสตรบัณฑิต

– สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– สหเวชศาสตรบัณฑิต

๓. มีใจรักในการบริการ

ค่าตอบแทน/เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาทและสวัสดิการอื่นๆตามตกลง

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนคงคาราม ๐๓๒ – ๔๒๕๔๙๒

วัลลภ กอวชิรพันธ์
Follow me

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น