วัฒนธรรมองค์กร

                                                    K = Kindness (ความเมตตา)
                                            O = Optimist (มองโลกในแง่ดี)
                                            N = Niceness (ความอ่อนโยน, ความดี)
                                            G = Generousity (ความเอื้ออาทร)
                                            K = Keenness (ความฉลาดหลักแหลม)
                                            A = Attention (ความเอาใจใส่)
                                            R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)
                                            A = Attempt (ความพยายาม)
                                            M = Morality (ความมีคุณธรรม)