สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนคงคาราม
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 4)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
มีจำนวนผู้ติดเชื้อภาพรวมในจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคงคาราม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ดังนี้
1. การสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม พ.ศ.2565
2. การสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 1 มีนาคม และ 3 มีนาคม พ.ศ.2565
3. การสอบปลายภาคให้เป็นรูปแบบ Online ตามตารางสอบที่โรงเรียนได้แจ้งไปก่อนหน้านี้
4. ให้นักเรียนติดตามลิงก์ข้อสอบ รวมถึงดำเนินการส่งงานต่างๆ จากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วัลลภ กอวชิรพันธ์

วัลลภ กอวชิรพันธ์

ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น