อัตลักษณ์

 

:. อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา (Identify)

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(ผลผลิตที่เกิดกับคนในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากร)   
1. อัตลักษณ์ของนักเรียน  :  จิตสาธารณะ  ( Publice   Mind ) 
2. อัตลักษณ์ของครู :  ครูเก่ง  (Intelligence  Teacher ) 
3. อัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา :  ผู้นำทางวิชาการ (Academic  Leader ) 
4. อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา :  การบริการที่ดี  (Service  Mind)