.: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :. – โรงเรียนมาตรฐานสากล

ยินดีกับความสำเร็จของลูกฟ้าชมพู

รับสมัครนักเรียน ปี2560

.: ข่าวประกาศ :.

ประกาศโรงเรียนคงคาราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ด้วยโรงเรียนคงคาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพือคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ลักษณะงาน ๑. ปฐมพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบาย ของโรงเรียน ๒. แนะนำส่งเสริม  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ ๓. ให้ความรู้แก่นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน  เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย คุณสมบัติ ๑.  เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ๒. วุฒิการศึกษา - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สหเวชศาสตรบัณฑิต ๓. มีใจรักในการบริการ ค่าตอบแทน/เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาทและสวัสดิการอื่นๆตามตกลง สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนคงคาราม ๐๓๒ - ๔๒๕๔๙๒ ...
Read More
คลิกเพื่อดาว์นโหลด แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ...
Read More
ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนใช้ หมายเลขประจำตัว : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสผ่าน : ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น 2 มิถุนายน 2546 ให้พิมพ์รหัสผ่านเป็น 02/06/2546 เข้าดูเกรดที่เว็บไซต์   http://kongkaram.ac.th/grade.html ...
Read More
โรงเรียนคงคาราม รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ...
Read More
คู่มือประชาชนของโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558 คลิกที่นี่ ...
Read More

หน้าแรก