.: โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี :. – โรงเรียนมาตรฐานสากล

ยินดีกับความสำเร็จของลูกฟ้าชมพู

รับสมัครนักเรียน ปี2560

.: ข่าวประกาศ :.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ...
Read More
ประกาศโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 ทุกคนทราบ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 พร้อมกันที่หน้าเสาธง เวลา 8.00 น. แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย ให้จอดรถไว้ที่วัดโคก และวัดพระนอน ...
Read More
ประกาศโรงเรียนคงคาราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ด้วยโรงเรียนคงคาราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพือคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ลักษณะงาน ๑. ปฐมพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบาย ของโรงเรียน ๒. แนะนำส่งเสริม  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ ๓. ให้ความรู้แก่นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียน  เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย คุณสมบัติ ๑.  เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ๒. วุฒิการศึกษา - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สหเวชศาสตรบัณฑิต ๓. มีใจรักในการบริการ ค่าตอบแทน/เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาทและสวัสดิการอื่นๆตามตกลง สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนคงคาราม ๐๓๒ - ๔๒๕๔๙๒ ...
Read More
คลิกเพื่อดาว์นโหลด แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 ...
Read More
ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้นักเรียนใช้ หมายเลขประจำตัว : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสผ่าน : ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น 2 มิถุนายน 2546 ให้พิมพ์รหัสผ่านเป็น 02/06/2546 เข้าดูเกรดที่เว็บไซต์   http://kongkaram.ac.th/grade.html ...
Read More

หน้าแรก